Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Bevezető

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

https://perfectodekor.hu

hatályos ettől a naptól: 2021-01-26

Letölthető az alábbi linkre kattintva: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

  

Preambulum

 

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Jelen webáruház ÁSZF a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral készült.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a

vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné

velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott

elérhetőségeken!

 

Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

 

Név: Meriliz Bt.

Székhely: 1149 Budapest, Egressy út 27-29.

Levelezési cím: 1149 Budapest, Egressy út 27-29.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-06-785263

Adószám: 25252950-2-42

Képviselő: Meriliz Bt.

Telefonszám: +36202434513

  E-mail: info@perfectodekor.hu

  Honlap: https://perfectodekor.hu

  Bankszámlaszám:  18203277-06015173-40010011

  Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-88232/2015.

  Tárhelyszolgáltató adatai

   

  Név: UNAS Online Kft.

  Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

  Elérhetőség: unas@unas.hu

  Weboldal: unas.hu

  Fogalmak

  Felek: Eladó és Vevő együttesen

  Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró

  természetes személy

  Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

  Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

  Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő

  adásvételi szerződés

   

  Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a

  felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére.

  Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a

  sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az

  internetes hozzáférést biztosító eszköz

  Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti

  termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek

   egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a

   szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

    

   Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba

   vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

    

   Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

    

   Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

    

   Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban:

   fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

    

   1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő

   teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként

   vállal, valamint

    

   2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

    

   Vonatkozó jogszabályok

    

   A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok

   vonatkoznak:

   1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

   2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

   társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

   2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

   151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

   45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes

   szabályairól   

   19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott

   dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

   1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

    2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

    AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a

    belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő

    indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival

    szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a

    2009/22/EK irányelv módosításáról

    AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a

    természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az

    ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

    (általános adatvédelmi rendelet)

     

    Az ÁSZF hatálya, elfogadása

     

    A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok

    rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

    határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető

    jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a

    szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog

    gyakorlásának feltételeit.

    A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem

    tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

    Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

     

    A szerződés nyelve, a szerződés formája

     

    A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

    A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek,

    azokat az Eladó nem iktatja.

    Árak

    Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Nem zárható ki annak a lehetősége,

    hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már

    megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés

    érkezett a termékre, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy az ÁSZF „Eljárás hibás ár”

    pontja alapján jár el az Eladó.

     

    Eljárás hibás ár esetén

     

    Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

    • 0 Ft-os ár,
    • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

     

    Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának

    lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a

    terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

    Panaszügyintézés

    Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

     

    A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az

    alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

     

    A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a

    vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók

    részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló

    magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

    A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint

    orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali

    kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról

    haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen

    közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb

    elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a

    fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó

    előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az

    írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a

    vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem

    rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben

    megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály,

    hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás

    indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt

    szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

     

    A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

    1. a fogyasztó neve, lakcíme,

    2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

    3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok,

    dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

    4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról,

    amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

    5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési

    szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

    6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

    7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli

    panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

     

    A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles

    megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

     

    A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy

    panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását

    kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a

    fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és

    internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie,

    hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető

    testületi eljárást.

     

    Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a

    tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a

    fogyasztó számára:

     

    Fogyasztóvédelmi eljárás

     

    Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak

    megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi

    hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás

    lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint

    illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található:

    http://www.kormanyhivatal.hu/

     

    Bírósági eljárás

     

    Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti

    érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

    valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

     

    Békéltető testületi eljárás

     

    Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön

    fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye

    szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának

    feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy

    rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett

    a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

     

    A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

     

    Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat

    megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület

    előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított

    személy részvételének biztosítása”). 

     

    Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető

    testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési

    kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének

    felajánlására terjed ki.

     

     

    A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság

    rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások

    jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való

    eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a

    kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és

    középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

     

    A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet,

    míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó

    árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás

    éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság

    bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását,

    illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását

    célozza.

     

     

    A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli

    rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése

    céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben

    döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének

    biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad

    a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

     

    A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület

    elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy

    telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett

    számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós

    tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

     

    A kérelemnek tartalmaznia kell:

     a.) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

     b.) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét

     c.) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett

    testület megjelölését

     d.) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok

    bizonyítékait,

     e.) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül

    megkísérelte a vitás ügy rendezését

     f.) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását

    nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve

    fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,

     g.) a testület döntésére irányuló indítványt,

     h.) a fogyasztó aláírását.

    A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek

    tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli

    nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb

    írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

    Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

     

    A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

     

    A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

     

    Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

     

    Baranya Megyei Békéltető Testület

    Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

    Telefonszám: 06-72-507-154

    Fax: 06-72-507-152

    E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

    Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

    Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

    Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

    Fax: 06-76-501-538

    E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

    Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

    Békés Megyei Békéltető Testület

    Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

    Telefonszám: 06-66-324-976

    Fax: 06-66-324-976

    E-mail: eva.toth@bmkik.hu

    Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

    Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

    Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

    Fax: 06-46-501-099

    E-mail: bekeltetes@bokik.hu

    Budapesti Békéltető Testület

    Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

    Telefonszám: 06-1-488-2131

    Fax: 06-1-488-2186

    E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

    Csongrád Megyei Békéltető Testület

    Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

    Telefonszám: 06-62-554-250/118

    Fax: 06-62-426-149

    E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

    Fejér Megyei Békéltető Testület

    Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

    Telefonszám:06-22-510-310

    Fax: 06-22-510-312

    E-mail: fmkik@fmkik.hu

    Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

    Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

    Telefonszám: 06-96-520-217

    Fax: 06-96-520-218

    E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

    Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

    Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

    Telefonszám: 06-52-500-710

    Fax: 06-52-500-720

    E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

    Heves Megyei Békéltető Testület

    Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

    Telefonszám: 06-36-429-612

    Fax: 06-36-323-615

    E-mail: hkik@hkik.hu

    Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

    Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

    Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

    Fax: 06-56-510-628

    E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

    Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

    Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

    Telefonszám: 06-34-513-027

    Fax: 06-34-316-259

    E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

    Nógrád Megyei Békéltető Testület

    Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

    Telefonszám: 06-32-520-860

    Fax: 06-32-520-862

    E-mail: nkik@nkik.hu

    Pest Megyei Békéltető Testület

    Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV. em. 2. ajtó

    Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

    Telefonszám: 06-1-269-0703

    Fax: 06-1-474-7921

    E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

    Somogy Megyei Békéltető Testület

    Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

    Telefonszám: 06-82-501-026

    Fax: 06-82-501-046

    E-mail: skik@skik.hu

    Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

    Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

    Telefonszám: 06-42-311-544

    Fax: 06-42-311-750

    E-mail: bekelteto@szabkam.hu

    Tolna Megyei Békéltető Testület

    Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

    Telefonszám: 06-74-411-661

    Fax: 06-74-411-456

    E-mail: kamara@tmkik.hu

    Vas Megyei Békéltető Testület

    Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

    Telefonszám: 06-94-312-356

    Fax: 06-94-316-936

    E-mail: vmkik@vmkik.hu

    Veszprém Megyei Békéltető Testület

    Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

    Telefonszám: 06-88-429-008

    Fax: 06-88-412-150

    E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

    Zala Megyei Békéltető Testület

    Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

    Telefonszám: 06-92-550-513

    Fax: 06-92-550-525

    E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

     

    Online vitarendezési platform

     

    Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így

    ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen

    keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók

    tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

    Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással

    kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online

    vitarendezés eszközét.

    A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz

    kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

    Az online vitarendezési platform itt érhető el:

    https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

    Szerzői jogok

    A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése

    értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem

    alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres

    megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely

    olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A

    weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos

    hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A

    jogtulajdonos: Meriliz Bt.

     

    Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

     

    Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

     

    Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

     

    A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

     

    A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti.

    Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti

    adattartalom visszaállítható.A weboldalon  megjelenő adatokat MSSQL és MySQL

    adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva,

    kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

     

    A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

     

    A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél

    szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

     

    Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

     

    Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van

    az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal

    nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett).

    Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan

    kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve

    szállításra a termék. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a

    postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát

    eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

    A honlap használata

    A vásárlás nem regisztrációhoz kötött.

     

    A vásárlás folyamata

     

    A Termék kiválasztása

     

    A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és

    ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját,

    cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell

    megfizetnie.

     

    Kosárba helyezés

     

    A Termék kiválasztása után Ön a "Kosárba" gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú -

    terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége

    keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

    Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott

    terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik,

    hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn

    megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés

    véglegesítéséig – a "Megrendel" gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból

    tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek

    helyezhetőek, illetve a kívánt termékszám megváltoztatható.

     

    A Kosár megtekintése

     

    A honlap használata során Ön a honlap tetején jobb oldalt található „Kosár” ikonra kattintva

    bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani

    a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a "Frissítés” (két egymásba

    futó kör alakú nyíl) gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott

    adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is. Amennyiben nem

    kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Megrendelés” gomb

    lenyomásával folytathatja a vásárlást.

     

    Vásárlói adatok megadása

     

    „Megrendelés” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön által

    kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár. A „Szállítási

    szolgáltatás” dobozban kell bejelölnie, hogy a megrendelt terméket személyesen kívánja

    átvenni (személyes átvétel)(átmenetileg szünetel), vagy kiszállítást kér. Kiszállítás esetén a

    rendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet Ön köteles megfizetni megrendelés esetén.

    A „Felhasználói adatok” szövegdobozban e-mail címét, a „Számlázási információ”

    szövegdobozban teljes nevét, címét, telefonszámát tudja megadni. A ”Szállítási információ”

    szövegdobozban a rendszer automatikusan a „Számlázási információ” során megadott adatokat

    tárolja. Amennyiben Ön eltérő címre kéri a szállítást, kérjük távolítsa el a pipát. A „Megjegyzés”

    szövegdobozban” Ön tetszőlegesen adhat meg további információt.

     

    A rendelés áttekintése

     

    A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a „Folytatás a következő lépéssel” gombra

    kattintva folytathatja a megrendelési folyamatot, illetve a „Mégsem” gombra kattintva

    törölheti/javíthatja az eddig bevitt adatokat, és visszaléphet a Kosár tartalmához. A „Folytatás a

    következő lépéssel” gombra kattintás esetén Ön a „Rendelés áttekintése” oldalra érkezik. Itt

    láthatja összegezve az Ön által korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a

    felhasználói, számlázási és szállítási adatokat és az Ön által fizetendő összeget (ezeken az

    adatokon itt már nem változtathat, csak ha a „Vissza” gombra kattint).

     

    A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

     

    Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni

    kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendel” gombra

    kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó

    részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó

    megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

    Ön a „Megrendel” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát

    megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén

    - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti.

    Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem

    igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

    Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

     

    A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van

    a megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak

    annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a

    visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az

    automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási

    cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával

    egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől

    számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel

    velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett

    meg rendszerünkbe.

    Az Eladó az Ön ajánlatának elküldését követően egy második e-mail útján visszaigazolja az Ön

    ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön

    számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik (második visszaigazolás).

    Fizetési módok

    Bankkártyás fizetés

     

    Webáruházunkban gyorsan és biztonságosan fizethet bankkártyával.

     

    Banki átutalás

      

     A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti.

      

     Utánvétel

      

     Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza

     az "Utánvétel" fizetési módot.

      

     Készpénzes fizetés

      

     Önnek lehetősége van a termék árát és a kiszállítás díját a termék átvételekor készpénzben

     kifizetni.

      

     Barion (teszt üzemmód)

      

     A Barion magyar képviseletét a Barion Payment Zrt. látja el. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013..

      

     PayPal

      

     PayPal több mint 200 országban áll a vásárlók rendelkezésére egyszerű és biztonságos fizetési módként.

     A PayPal számos előnnyel rendelkezik, melyek könnyebbé, gyorsabbá teszik a vásárlást, miközben pénzügyi információi biztonságban maradnak:

     • Egy email, egy jelszó. Ez minden, amire szüksége van, hogy fizessen vagy pénzt utaljon a PayPal rendszerén keresztül. A bankkártya pedig maradhat a pénztárcában.

     • A fizetéshez nem szükséges pénzt töltenie a PayPal számlájára. Elég, ha hozzárendeli bankkártyáját a PayPal fiókjához, sőt, ezt elég csak egyszer, az elején megtennie.

      

     • A PayPal világszerte elismert fizetési mód, a biztonságos tranzakciók záloga, mellyel 26 féle pénznemben fizetheti ki a termékek árát az interneten.

      

     • Csatlakozzon a PayPalhoz és fizessen meg egyszerűbben a webáruházban!

      

     Fizetés FoxPoston bankkártyával

      

     A teljes biztonság és átláthatóság érdekében csakis bankkártyával lehet fizetni. A FoxPost

     hálózata az OTP szigorúan ellenőrzött rendszerét használja a fizetési tranzakciók

     lebonyolítására.

      

     Átvételi módok, átvételi díjak

      

     20000 Ft felett ingyenes szállítás

      

     FoxPost

      

     A FOXPOST egy új, egyszerű csomagátvételi lehetőség, amely bevásárlóközpontokban érhető el. A FOXPOST csomagautomaták segítségével egyszerűen, időtakarékosan és kényelmesen

     vehet át online rendelt termékeket, összekötve a napi bevásárlást a csomagátvétellel. Mindezt

     ott, ahol Önnek épp útba esik!

     Ami pedig még ennél is szebb: nemcsak időt takarít meg, de a környezetet is kíméli, mert nem

     kell a futárnak házhoz mennie.

     Bővebb információ: http://www.foxpost.hu/csomagatvetel-hogyan/

      

     Csomagküldő.hu

      

     https://www.csomagkuldo.hu/maganszemelyeknek/csomagatvetel

      

     MPL Csomagautomata

      

     A Csomagautomaták lényegében egy képernyővel ellátott kezelőfelületből és különböző

     méretű rekeszekből állnak, amelyek a csomagokat rejtik. A Csomagautomatáknál az átvétel

     gyors - a kapott kód és telefonszámunk megadásával máris hozzáférünk rendelésünkhöz. Ezen

     kívül napi 24 órában állnak a rendelkezésünkre.

      

     Bővebb infó: https://www.posta.hu/csomagautomata

      

     MPL Posta Pont

      

     Miért érdemes MOL- Coop PostaPontra rendelni?

     • Mert a legtöbb MOL PostaPont napi 24, a Coop PostaPontok többsége pedig 12 órában nyitva tart, így a munka előtt és után is elhozható a csomag. Itt megnézhető, hogy Önnek melyik esik útba.
     • SMS-ben vagy e-mailben értesítjük a küldemény érkezéséről, ahogy Ön szeretné.
     • Az átvételi pontok könnyen megközelíthetőek.
     • A kutakon a parkolás egyszerű és ingyenes.
     • A MOL PostaPontokon és a Coop PostaPontok nagy részében bankkártyával is fizethet.
     • A küldemények maximális tömege 20 kg.

      

     MPL futárszolgálat

      

     A Magyar Posta Logisztika bármely magyarországi postacímre kiszállítja rendelését

     Teljesítési határidő

     A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától

     számított legfeljebb 20 nap.

      

     Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

      

     Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át

     (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel

     érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási

     költségek előre történő megfizetéséhez köti.

      

     Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék

     árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával

     (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama

     szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek

     miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és aszállítási díj összegét). Amennyiben

     a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja

     fel a Vásárlót.

     Külföldre történő értékesítés

     Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül

     az Európai Unió területén belüli vásárókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az

     Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.

      

     A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a

     vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó

     minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel

     rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel

     rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy

     vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes

     személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy

     szakmai tevékenysége körén.

      

     A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a vásárló

     tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval.

      

     Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett

     Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például

     címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről

     a követelményekről.

      

     Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék

     esetében.

      

     Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

      

     Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott

     pénznemben valósul meg,

      

     Eladó visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék

     árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus

     fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék

     esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az

     átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a

     vételár összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó

     a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

      

     Eladó a Termék átadása érdekében a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket

     biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is.

      

     Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint kérheti a Termék szállítását Magyarország területére,

     vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló

     is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon.

      

     Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint választhatja a Termék személyes átvételét az Eladónál,

     ezzel élhet a nem magyarországi vásárló is.

      

     Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg

     külföldre. Magyar vásárlót ez a jog nem illet meg.

      

     Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a

     szállítási díjat nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre

     egyezetetett időpontig, Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat

     visszafizeti Vásárló számára.

      Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

      Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

      alapján

       

      Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása

      vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek

      nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

       

      A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli

      elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

       

      a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

      b) a terméknek,

      c) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban

      történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

       

      a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének

      napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő  14 nap.

      A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott

      elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti

      időszakban is gyakorolja.

      Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése

      előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati

      kötöttséget megszünteti.

       

      Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási

      jog gyakorlása

       

      A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó

      egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával

      gyakorolhatja.

        

       A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

        

       Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó
       nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

        

       A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban
       gyakorolta.

        

       Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus
       adathordozón visszaigazolni.

        

        

       Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

        

       Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

        

       Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől,

       az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül

       visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a

       teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét,

       hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól

       eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

        

       Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

        

       A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó

       a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező

       módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más

       fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem

       terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy

       postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

        

       Többletköltségek

        

       Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő

       fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő

       többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn

       visszatérítési kötelezettségünk.

        

       Visszatartási jog

         

        Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a

        terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a

        kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott

        küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

         

        A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

         

        A termék visszaszolgáltatása

         

        Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől,

        köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy

        napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére

        meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a

        fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

         

        A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése

         

        A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket az Eladó címére

        kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az

        üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó -

        szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített

        szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan

        fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege

        alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes

        összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig

        teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy

        utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

         

        Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

         

        A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához

        szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

         

        Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

         

        Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a

        45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

          

         a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését

         követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte

         meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően

         felmondási jogát elveszíti;

         b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac

         vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is

         lehetséges ingadozásától függ;

         c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy

         kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a

         fogyasztó személyére szabtak;

         d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

         e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból

         az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

         f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul

         vegyül más termékkel;

         g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem

         befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi

         szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a

         megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

         h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére

         keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

         i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának

         adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

         j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

         k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

         l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,

         személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó

         szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési

         határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

          m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a

          fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e

          beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés

          megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

          Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

          A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése
          felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával
          készült.

           

          Kellékszavatosság

           

          Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

           

          Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt

          érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

           

          Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

           

          Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

          Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény

          teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan

          többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy

          igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is

          kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

          Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön

          viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

           

          Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

           

          Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba

          felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a

          szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már

          nem érvényesítheti.

           

          Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb

          elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem

          köthető ki érvényesen.

            

           Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

            

           Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

            

           Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

            

           A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba

           közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az

           Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles

           bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

           Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a

           szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről,

           azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos

           hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre

           gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan

           minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a

           Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek

           a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt

           termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az

           ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

           Termékszavatosság

           Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

            

           Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy

           termékszavatossági igényt érvényesíthet.

            

           Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

            

           Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését

           kérheti.

            

           Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

            

           A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi

           követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő

            tulajdonságokkal.

             

            Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

             

            Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két

            éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

             

            Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

             

            Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben

            gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell

            bizonyítania.

             

            A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

             

            A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha

            bizonyítani tudja, hogy:

            • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
            • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
            • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

            A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

            Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági

            igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági

            igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított

            részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

             

            Jótállás

             

            Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

             

            Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.)

            Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új

            tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott

            meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban - jelen pontban - együtt

            fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén.

              

             Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

             A Vásárló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben alapján főszabályként kijavítási és a

             „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pontban felsorolt esetekben kicserélési és

             pénz visszatérítési igénnyel élhet jótállási igényként az Eladó felé.

             A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén,

             fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is

             érvényesítheti.

              

             Érvényesítési határidő

              

             A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX.

             22.) Korm. rendelet szerint:

              

             a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

             b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

             c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

             E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a

             jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely

             alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

             A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az

             üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával

             kezdődik.

             Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe,

             akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

              

             Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok

              

             A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül

             elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

             Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a

             Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

             Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó

              részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló eltérő

              rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha

              a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a

              fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról

              szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül

              a vásárló részére visszatéríteni.

               

              Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton

              vagy a Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.

               

              Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:

               

              • ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy

              • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni, vagy

              • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.

               

              Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló jogosult:

               

              • az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy

              • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy

              • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy

              • amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó költségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon belül visszatéríteni számára.

               

              Kivételek

               

              A „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pont alatt írt előírások az elektromos

              kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra,

              személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a

               motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

               Ezen termékek esetében is köteles törekedni azonban az Eladó arra, hogy a kijavítási igényt 15

               napon belül teljesítse.

               Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a

               Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

                

               Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

                

               A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető

               különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a

               fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

               A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-

               nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási

               cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az

               üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és

               visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás

               iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

               Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve

               olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás

               szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon

               állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból

               eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

                

               Három munkanapon belüli csereigény

                

               Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli

               csereigény intézménye. Három munkanapon belüli cserteigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm.

               rendelet alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha

               a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy

               kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a

               terméket ki kell cserélnie.

                

               Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

                

               Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a

               hiba oka a teljesítés után keletkezett.

                 

                Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve

                termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet,

                egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül

                megilletik.

                 

                2021.01.26.

                Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral.

                 

                A hatályos Általános Szerződési Feltételek az alábbi linkre kattintva tölthető le: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

                Adatkezelési tájékoztató
                Bevezető

                ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

                https://perfectodekor.hu

                Elfogadás dátuma: 2021-01-26

                Letölthető az alábbi linkre kattintva: ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

                 

                Adatkezelő

                 

                Név: Meriliz Bt.

                Székhely: 1149 Budapest, Egressy ut 27-29.

                Levelezési cím, panaszkezelés: 1149 Budapest, Egressy ut 27-29.

                E-mail: info@perfectodekor.hu

                Telefonszám: +36202434513

                Weboldal: https://perfectodekor.hu

                 

                Tárhelyszolgáltató

                 

                Név: UNAS Online Kft.

                Levelezési cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

                E-mail cím: unas@unas.hu

                Telefonszám: +36 99 200 200

                A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása

                A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

                 

                Mi az a cookie?

                 

                Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie

                betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el

                azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és

                közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a

                látogatóinkról.

                A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az

                egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy

                titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön

                azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-

                k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

                A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

                 

                Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön

                hozzájárulása.

                A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

                Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés

                pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

                Korhatáros tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt

                rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

                Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra.

                Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

                Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a

                látogató. Élettartamuk 60 nap.

                Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát.

                Élettartama 60 nap.

                Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek

                listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

                Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes

                nézetre. Élettartama 365 nap.

                Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek

                tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

                Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

                Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e

                már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

                Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót.

                Élettartama 90 nap.

                 

                Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a

                böngésző bezárásáig tart.

                 

                Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-

                azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID

                cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható

                hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az

                Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való

                korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords

                konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb

                konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy

                egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása

                annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről

                szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések

                megjelenítésének elkerülése.

                 

                Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a

                weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik

                tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést

                készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg

                azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a

                „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google

                Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra

                is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google

                Keresésben) és szerte az interneten. 

                Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display

                Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy

                szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg.

                A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához

                nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek

                hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k

                élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

                A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek

                a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban,

                vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót

                azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az

                ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k

                élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

                Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés

                pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

                Korhatáros tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt

                rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

                 

                Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra.

                Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

                 

                Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a

                látogató. Élettartamuk 60 nap.

                 

                Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát.

                Élettartama 60 nap.

                 

                Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek

                listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

                 

                Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes

                nézetre. Élettartama 365 nap.

                 

                Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek

                tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

                 

                Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

                 

                Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e

                már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

                 

                Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót.

                Élettartama 90 nap.

                 

                Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a

                böngésző bezárásáig tart.

                 

                Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével

                a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal

                tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook

                pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet

                meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja:

                https://www.facebook.com/privacy/explanation

                 

                Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek

                elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken

                találhat:

                 

                A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

                A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat.

                Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak

                abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával

                Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a

                marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú

                hozzájárulást ad számunkra.

                A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:

                 

                Kapcsolatfelvétel

                 

                Ha például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk

                valamely termékkel kapcsolatban.

                Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a webshopból.

                 

                Kezelt adatok

                 

                Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.

                 

                Az adatkezelés időtartama

                 

                Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.

                 

                Az adatkezelés jogalapja

                 

                Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára.

                [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

                 

                Regisztráció a weboldalon

                 

                A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud

                biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). A regisztráció a

                szerződéskötésnek nem feltétele

                 

                Kezelt adatok

                 

                Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a

                megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

                 

                Az adatkezelés időtartama

                 

                A hozzájárulásának visszavonásáig.

                 

                Az adatkezelés jogalapja

                 

                Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

                 

                A rendelés feldolgozása

                 

                A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési

                tevékenységek

                 

                Kezelt adatok

                 

                Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a

                megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli.

                Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok

                megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

                 

                Az adatkezelés időtartama

                 

                Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

                 

                Az adatkezelés jogalapja

                 

                A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

                 

                A számla kiállítása

                 

                Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli

                bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2)

                bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és

                közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

                 

                Kezelt adatok

                 

                Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

                 

                Az adatkezelés időtartama

                 

                A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8

                évig meg kell őrizni.

                 

                Az adatkezelés jogalapja

                 

                Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla

                kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

                alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

                Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

                Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.

                 

                Kezelt adatok

                 

                Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

                 

                Az adatkezelés időtartama

                 

                Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

                 

                Az adatkezelés jogalapja

                 

                Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

                 

                Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozói

                 

                A címzett megnevezése: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

                Az címzett székhelye:  1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

                Az címzett telefonszáma:   +36-1/767-8200

                Az címzett e-mail címe:  ugyfelszolgalat@posta.hu

                Az címzett weboldala:  posta.hu

                 

                A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru

                kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető

                adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

                 

                A címzett megnevezése: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság

                Az címzett székhelye:  3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

                Az címzett telefonszáma:   +36 1/999-0-369

                Az címzett e-mail címe:  info@foxpost.hu

                Az címzett weboldala:  foxpost.hu

                 

                A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru

                kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető

                adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

                 

                A címzett megnevezése: Csomagküldő.hu Kft.

                Az címzett székhelye:  1031 Vízimolnár utca 10 6/54.

                Az címzett telefonszáma:   +36 1 400 88 06

                Az címzett e-mail címe:  info@csomagkuldo.hu

                Az címzett weboldala:  csomagkuldo.hu

                 

                A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru

                kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető

                adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

                Szavatossági és jótállási igények kezelése

                A szavatossági és jótállási igényeket a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai szerint kell

                eljárnunk, amely meghatározza azt is, hogy miként kell az igényét kezelnünk.

                 

                Kezelt adatok

                 

                A szavatossági és jótállási igények kezelésekor a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai

                szerint kell eljárnunk.

                A rendelet alapján a nálunk bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet

                vagyunk kötelesek felvenni, amelyben rögzítjük:

                 

                a) az Ön nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített

                adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

                b) az Ön és közöttünk létrejött szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését,

                vételárát,

                c) a szerződés teljesítésének időpontját,

                d) a hiba bejelentésének időpontját,

                e) a hiba leírását,

                f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján az Ön által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

                g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján

                érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

                 

                Amennyiben Öntől a megvásárolt terméket átvesszük, erről átvételi elismervényt kell

                kiállítanunk, amelyen fel kell tüntetni

                 

                a) az Ön nevét és címét,

                b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,

                c) a dolog átvételének időpontját, továbbá

                d) azt az időpontot, amikor Ön a kijavított dolgot átveheti.

                 

                Az adatkezelés időtartama

                 

                A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak

                felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére

                bemutatni.

                 

                Az adatkezelés jogalapja

                 

                Az adatkezelés jogalapja a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet [4. § (1) bekezdés és 6. § (1)

                bekezdés] szerinti jogi kötelezettségeknek való megfelelés [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c)

                pont szerinti adatkezelés].

                 

                Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

                 

                Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik.

                Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása

                elengedhetetlen.

                 

                Kezelt adatok

                 

                Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma.

                 

                Az adatkezelés időtartama

                 

                A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

                 

                Az adatkezelés jogalapja

                 

                Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a

                fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig

                köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti

                adatkezelés].

                 

                A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

                 

                A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer

                eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság

                érdekében.

                 

                Kezelt adatok

                 

                A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

                 

                Az adatkezelés időtartama

                 

                A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás

                időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

                 

                Az adatkezelés jogalapja

                 

                A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c)

                pont szerinti adatkezelés]

                Marketing célú adatkezelések

                A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

                 

                Kezelt adatok

                 

                Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

                 

                Az adatkezelés időtartama

                 

                Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

                 

                Az adatkezelés jogalapja

                 

                Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő

                számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

                 

                A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével

                kapcsolatos adatkezelés

                 

                Kezelt adatok

                 

                Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

                 

                Az adatkezelés időtartama

                 

                A hozzájárulásának visszavonásáig.

                 

                Az adatkezelés jogalapja

                 

                Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adat felvétel során ad meg az Adatkezelő

                számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

                 

                Remarketing

                 

                Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

                 

                Kezelt adatok

                 

                A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.

                 

                Az adatkezelés időtartama

                 

                Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt:

                 

                Google általános cookie tájékoztató:

                https://www.google.com/policies/technologies/types/

                Google Analitycs tájékoztató:

                https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

                Facebook tájékoztató:

                https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

                 

                Az adatkezelés jogalapja

                 

                Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára

                [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

                 

                Nyereményjáték

                 

                Az adatkezelési folyamat a nyereményjáték lebonyolítása érdekében történik.

                 

                Kezelt adatok

                 

                Név, email cím, telefonszám.

                 

                Az adatkezelés időtartama

                 

                Az adatok a nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertes adatai,

                amelyeket a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles az Adatkezelő megőrizni.

                 

                Az adatkezelés jogalapja

                 

                Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára.

                [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

                 

                Automatizált döntéshozatal

                 

                Az automatizált döntéshozatal célja az Adatkezelő és az érintett közti szerződés megkötése és

                teljesítése, az automatizált döntéshozatal eredményét az Adatkezelő munkatársai ellenőrzik. Az

                érintett jogosult az automatizált döntéshozatallal kapcsolatban  az adatkezelő részéről emberi

                beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni, és a döntéssel szemben kifogást benyújtani.

                 

                Az Adatkezelő az alábbi esetekben alkalmaz automatizált döntéshozatalt:

                 

                Törzsvásárlói kedvezmény - alkalmazott logika: - következmények az érintettre nézve: 

                Kupon kód

                - alkalmazott logika: - következmények az érintettre nézve:    Súly alapú szállítási díj

                kalkulátor

                - alkalmazott logika: - következmények az érintettre nézve:    Érték alapú szállítási díj

                kalkulátor

                - alkalmazott logika: - következmények az érintettre nézve: 

                 

                További adatkezelések

                 

                Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást

                nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az

                adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

                 

                Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli

                adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv.

                15 § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen

                személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról

                kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

                A személyes adatok címzettjei

                A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

                 

                Az adatfeldolgozó megnevezése: UNAS Online Kft.

                Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

                Telefonszám:

                E-mail cím: unas@unas.hu

                Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

                Weboldal: unas.hu

                Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását

                végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

                 

                Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

                 

                Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: UNAS Online Kft.

                Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

                Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma:  

                Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe:  unas@unas.hu

                Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég weboldala: unas.hu

                Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek

                kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a

                hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli.

                 

                Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

                 

                Az adatfeldolgozó megnevezése: APSG Kft.

                Az adatfeldolgozó székhelye: 2113 Erdőkertes, Kolozsvári utca 15.

                Az adatfeldolgozó telefonszáma:  

                Az adatfeldolgozó e-mail címe:

                Az adatfeldolgozó weboldala:

                 

                Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a

                számlviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és

                címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének

                megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

                 

                Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás

                 

                Az adatfeldolgozó megnevezése: Billingo

                Az adatfeldolgozó székhelye: 1133 Budapest, Árbóc utca 6/3

                Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +3615009491

                Az adatfeldolgozó e-mail címe: hello@billingo.hu

                Az adatfeldolgozó weboldala:  https://www.billingo.hu

                 

                Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli

                bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a

                számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő

                időtartamban kezeli, ezt követően törli.

                 

                CRM rendszer üzemeltetésével kapcsolatos adatfeldolgozás

                 

                Az adatfeldolgozó megnevezése: UNAS Online Kft.

                Az adatfeldolgozó székhelye: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

                Az adatfeldolgozó telefonszáma:  

                Az adatfeldolgozó e-mail címe: unas@unas.hu

                Az adatfeldolgozó weboldala: unas.hu

                 

                Az Adatfelodolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelések

                nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, címét, telefonszámát, a

                rendelések számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

                 

                Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

                 

                Az adatfeldolgozó megnevezése: B-PAYMENT SZOLGÁLTATÓ ZRT.

                Az adatfeldolgozó székhelye:  1072 Budapest, Rákóczi út 42.

                Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36 1 793 67 76

                Az adatfeldolgozó e-mail címe:  info@b-payment.hu

                Az adatfeldolgozó weboldala:  www.b-payment.hu

                 

                Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés

                végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét nevét és címét, a

                rendelés számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

                 

                Megbízható bolt program

                 

                A www.arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.,

                Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának

                működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa

                megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az

                adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított

                személyes adatokat az Online Comparison Shopping Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és

                adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli. Az e körben továbbított adatok

                adatkezelőjének az Online Comparison Shopping KFT minősül.

                Az adatkezelés során Önt megillető jogok

                Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

                 

                • a hozzájárulás visszavonásának joga

                • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés

                • helyesbítéshez való jog

                • adatkezelés korlátozása,

                • törléshez való jog

                • tiltakozáshoz való jog

                • hordozhatósághoz való jog.

                 

                Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az

                Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében

                személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat,

                amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában

                elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a

                panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és

                panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az

                azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint

                vásárlót is be tudjuk azonosítani.

                Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg

                Adatkezelő.

                 

                A hozzájárulás visszavonásának joga

                 

                Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a

                megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még

                nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem

                tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli

                előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből,

                valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos

                érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

                 

                A személyes adatokhoz való hozzáférés

                 

                Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes

                adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

                 

                • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és

                • a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:

                1. az adatkezelés céljai;

                2. az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;

                3. információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;

                4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

                5. az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

                6. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

                7. ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

                8. az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

                 

                A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére

                irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést

                számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

                A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását

                követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

                Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a

                felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és

                ellenőrizni.

                Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az

                adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

                 

                Helyesbítéshez való jog

                 

                Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó

                pontatlan személyes adatokat.

                 

                Adatkezelés korlátozásához való jog

                 

                Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak

                valamelyike teljesül:

                 

                • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

                vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok

                pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a

                korlátozásra;

                 

                • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért

                mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az

                adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

                • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés

                céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

                védelméhez; vagy

                • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az

                adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai

                elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni

                kell.

                 

                Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az

                érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

                védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az

                Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

                Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás

                feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

                 

                Törléshez - elfeledtetéshez való jog

                 

                Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó

                személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

                 

                • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

                • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

                • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,

                • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,

                • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

                 

                Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt

                személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és

                a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható

                lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az

                adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra

                mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

                A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

                 

                • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

                • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

                • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

                 

                Tiltakozáshoz való jog

                 

                Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes

                adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes

                adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő

                erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és

                szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

                védelméhez kapcsolódnak.

                Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra,

                hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,

                ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön

                tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a

                személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

                 

                Hordozhatósághoz való jog

                 

                Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön

                önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön

                által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv

                formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti,

                hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

                 

                Automatizált döntéshozatal

                 

                Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen

                alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy

                Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles

                megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek

                védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről

                emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson

                be.

                A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

                 

                • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

                • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

                • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

                Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

                Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellett

                jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25.

                napjával megszűnt.

                2018 május 25. napja előtt regisztrált NAIH szám:

                Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-88232/2015.

                Adatbiztonsági intézkedések

                Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében,

                hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,

                nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és

                sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás

                ellen.

                az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak

                érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor

                az Ön személyes adataival dolgoznak.

                Jogorvoslati lehetőségek

                Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó

                törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes

                adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

                Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail:

                ugyfelszolgalat@naih.hu).

                Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések

                megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az

                Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

                Adatkezelési tájékoztató módosítása

                Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és

                jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő

                használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

                Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból

                további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az

                adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

                 

                • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;

                • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;

                • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,

                • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

                • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

                • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

                 

                Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja

                hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

                A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési

                információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a

                továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

                Postán maradó és postapontos kézbesítés

                Felhívjuk a figyelmét, hogy a Magyar Posta Zrt. a mindenkor hatályos adatkezelési

                tájékoztatóban foglaltak szerint azonosítja a címzettet, ezért adott esetben az Ön személyes

                adatainak megadását kérheti a kézbesítéskor postai illetve postapontos átvételnél.

                 

                 

                Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral.

                A hatályos Adatkezelési Tájékoztató az alábbi linkre kattintva tölthető le: ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ