Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Bevezető

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

https://perfectodekor.hu

hatályos ettől a naptól: 2022-01-26

Letölthető az alábbi linkre kattintva: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

  

Preambulum

 

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Jelen webáruház ÁSZF a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral készült.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a

vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné

velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott

elérhetőségeken!

 

Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

 

Név: Meriliz Bt.

Székhely: 1149 Budapest, Egressy út 27-29.

Levelezési cím: 1149 Budapest, Egressy út 27-29.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-06-785263

Adószám: 25252950-2-42

Képviselő: Meriliz Bt.

Telefonszám: +36202434513

E-mail: info@perfectodekor.hu

Honlap: https://perfectodekor.hu

Bankszámlaszám:  18203277-06015173-40010011

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-88232/2015.

 

Tárhelyszolgáltató adatai

 

Név: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Elérhetőség: unas@unas.hu

Weboldal: unas.hu

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró

természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő

adásvételi szerződés

 

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a

felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére.

Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a

sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az

internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti

termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek

  egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a

  szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

   

  Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba

  vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

   

  Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

   

  Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

   

  Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban:

  fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

   

  1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő

  teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként

  vállal, valamint

   

  2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

   

  Vonatkozó jogszabályok

   

  A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok

  vonatkoznak:

  1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

  2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

  2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

  151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

  45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes

  szabályairól   

  19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott

  dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

  1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

   2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

   AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a

   belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő

   indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival

   szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a

   2009/22/EK irányelv módosításáról

   AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a

   természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az

   ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

   (általános adatvédelmi rendelet)

    

   Az ÁSZF hatálya, elfogadása

    

   A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok

   rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

   határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető

   jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a

   szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog

   gyakorlásának feltételeit.

   A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem

   tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

   Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

    

   A szerződés nyelve, a szerződés formája

    

   A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

   A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek,

   azokat az Eladó nem iktatja.

   Árak

   Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Nem zárható ki annak a lehetősége,

   hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már

   megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés

   érkezett a termékre, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy az ÁSZF „Eljárás hibás ár”

   pontja alapján jár el az Eladó.

    

   Eljárás hibás ár esetén

    

   Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

   • 0 Ft-os ár,
   • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

    

   Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának

   lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a

   terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

   Panaszügyintézés

   Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

    

   A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az

   alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

    

   A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a

   vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók

   részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló

   magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

   A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint

   orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali

   kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról

   haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen

   közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb

   elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a

   fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó

   előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az

   írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a

   vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem

   rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben

   megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály,

   hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás

   indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt

   szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

    

   A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

   1. a fogyasztó neve, lakcíme,

   2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

   3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok,

   dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

   4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról,

   amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

   5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési

   szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

   6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

   7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli

   panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

    

   A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles

   megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

    

   A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy

   panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását

   kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a

   fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és

   internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie,

   hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető

   testületi eljárást.

    

   Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a

   tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a

   fogyasztó számára:

    

   Fogyasztóvédelmi eljárás

    

   Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak

   megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi

   hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás

   lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint

   illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található:

   http://www.kormanyhivatal.hu/

    

   Bírósági eljárás

    

   Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti

   érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

   valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

    

   Békéltető testületi eljárás

    

   Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön

   fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye

   szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának

   feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy

   rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett

   a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

    

   A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

    

   Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat

   megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület

   előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított

   személy részvételének biztosítása”). 

    

   Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető

   testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési

   kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének

   felajánlására terjed ki.

    

    

   A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság

   rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások

   jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való

   eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a

   kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és

   középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

    

   A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet,

   míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó

   árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás

   éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság

   bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását,

   illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását

   célozza.

    

    

   A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli

   rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése

   céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben

   döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének

   biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad

   a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

    

   A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület

   elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy

   telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett

   számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós

   tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

    

   A kérelemnek tartalmaznia kell:

    a.) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

    b.) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét

    c.) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett

   testület megjelölését

    d.) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok

   bizonyítékait,

    e.) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül

   megkísérelte a vitás ügy rendezését

    f.) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását

   nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve

   fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,

    g.) a testület döntésére irányuló indítványt,

    h.) a fogyasztó aláírását.

   A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek

   tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli

   nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb

   írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

   Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

    

   A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

    

   A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

    

   Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

    

   Baranya Megyei Békéltető Testület

   Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

   Telefonszám: 06-72-507-154

   Fax: 06-72-507-152

   E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

   Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

   Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

   Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

   Fax: 06-76-501-538

   E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

   Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

   Békés Megyei Békéltető Testület

   Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

   Telefonszám: 06-66-324-976

   Fax: 06-66-324-976

   E-mail: eva.toth@bmkik.hu

   Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

   Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

   Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

   Fax: 06-46-501-099

   E-mail: bekeltetes@bokik.hu

   Budapesti Békéltető Testület

   Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

   Telefonszám: 06-1-488-2131

   Fax: 06-1-488-2186

   E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

   Csongrád Megyei Békéltető Testület

   Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

   Telefonszám: 06-62-554-250/118

   Fax: 06-62-426-149

   E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

   Fejér Megyei Békéltető Testület

   Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

   Telefonszám:06-22-510-310

   Fax: 06-22-510-312

   E-mail: fmkik@fmkik.hu

   Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

   Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

   Telefonszám: 06-96-520-217

   Fax: 06-96-520-218

   E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

   Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

   Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

   Telefonszám: 06-52-500-710

   Fax: 06-52-500-720

   E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

   Heves Megyei Békéltető Testület

   Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

   Telefonszám: 06-36-429-612

   Fax: 06-36-323-615

   E-mail: hkik@hkik.hu

   Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

   Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

   Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

   Fax: 06-56-510-628

   E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

   Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

   Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

   Telefonszám: 06-34-513-027

   Fax: 06-34-316-259

   E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

   Nógrád Megyei Békéltető Testület

   Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

   Telefonszám: 06-32-520-860

   Fax: 06-32-520-862

   E-mail: nkik@nkik.hu

   Pest Megyei Békéltető Testület

   Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV. em. 2. ajtó

   Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

   Telefonszám: 06-1-269-0703

   Fax: 06-1-474-7921

   E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

   Somogy Megyei Békéltető Testület

   Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

   Telefonszám: 06-82-501-026

   Fax: 06-82-501-046

   E-mail: skik@skik.hu

   Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

   Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

   Telefonszám: 06-42-311-544

   Fax: 06-42-311-750

   E-mail: bekelteto@szabkam.hu

   Tolna Megyei Békéltető Testület

   Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

   Telefonszám: 06-74-411-661

   Fax: 06-74-411-456

   E-mail: kamara@tmkik.hu

   Vas Megyei Békéltető Testület

   Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

   Telefonszám: 06-94-312-356

   Fax: 06-94-316-936

   E-mail: vmkik@vmkik.hu

   Veszprém Megyei Békéltető Testület

   Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

   Telefonszám: 06-88-429-008

   Fax: 06-88-412-150

   E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

   Zala Megyei Békéltető Testület

   Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

   Telefonszám: 06-92-550-513

   Fax: 06-92-550-525

   E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

    

   Online vitarendezési platform

    

   Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így

   ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen

   keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók

   tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

   Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással

   kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online

   vitarendezés eszközét.

   A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz

   kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

   Az online vitarendezési platform itt érhető el:

   https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

   Szerzői jogok

   A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése

   értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem

   alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres

   megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely

   olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A

   weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos

   hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A

   jogtulajdonos: Meriliz Bt.

    

   Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

    

   Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

    

   Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

    

   A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

    

   A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti.

   Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti

   adattartalom visszaállítható.A weboldalon  megjelenő adatokat MSSQL és MySQL

   adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva,

   kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

    

   A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

    

   A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél

   szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

    

   Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

    

   Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van

   az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal

   nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett).

   Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan

   kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve

   szállításra a termék. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a

   postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát

   eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

   A honlap használata

   A vásárlás nem regisztrációhoz kötött.

    

   A vásárlás folyamata

    

   A Termék kiválasztása

    

   A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és

   ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját,

   cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell

   megfizetnie.

    

   Kosárba helyezés

    

   A Termék kiválasztása után Ön a "Kosárba" gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú -

   terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége

   keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

   Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott

   terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik,

   hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn

   megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés

   véglegesítéséig – a "Megrendel" gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból

   tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek

   helyezhetőek, illetve a kívánt termékszám megváltoztatható.

    

   A Kosár megtekintése

    

   A honlap használata során Ön a honlap tetején jobb oldalt található „Kosár” ikonra kattintva

   bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani

   a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a "Frissítés” (két egymásba

   futó kör alakú nyíl) gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott

   adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is. Amennyiben nem

   kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Megrendelés” gomb

   lenyomásával folytathatja a vásárlást.

    

   Vásárlói adatok megadása

    

   „Megrendelés” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön által

   kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár. A „Szállítási

   szolgáltatás” dobozban kell bejelölnie, hogy a megrendelt terméket személyesen kívánja

   átvenni (személyes átvétel)(átmenetileg szünetel), vagy kiszállítást kér. Kiszállítás esetén a

   rendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet Ön köteles megfizetni megrendelés esetén.

   A „Felhasználói adatok” szövegdobozban e-mail címét, a „Számlázási információ”

   szövegdobozban teljes nevét, címét, telefonszámát tudja megadni. A ”Szállítási információ”

   szövegdobozban a rendszer automatikusan a „Számlázási információ” során megadott adatokat

   tárolja. Amennyiben Ön eltérő címre kéri a szállítást, kérjük távolítsa el a pipát. A „Megjegyzés”

   szövegdobozban” Ön tetszőlegesen adhat meg további információt.

    

   A rendelés áttekintése

    

   A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a „Folytatás a következő lépéssel” gombra

   kattintva folytathatja a megrendelési folyamatot, illetve a „Mégsem” gombra kattintva

   törölheti/javíthatja az eddig bevitt adatokat, és visszaléphet a Kosár tartalmához. A „Folytatás a

   következő lépéssel” gombra kattintás esetén Ön a „Rendelés áttekintése” oldalra érkezik. Itt

   láthatja összegezve az Ön által korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a

   felhasználói, számlázási és szállítási adatokat és az Ön által fizetendő összeget (ezeken az

   adatokon itt már nem változtathat, csak ha a „Vissza” gombra kattint).

    

   A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

    

   Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni

   kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendel” gombra

   kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó

   részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó

   megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

   Ön a „Megrendel” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát

   megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén

   - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti.

   Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem

   igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

   Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

    

   A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van

   a megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak

   annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a

   visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az

   automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási

   cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával

   egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől

   számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel

   velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett

   meg rendszerünkbe.

   Az Eladó az Ön ajánlatának elküldését követően egy második e-mail útján visszaigazolja az Ön

   ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön

   számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik (második visszaigazolás).

   Fizetési módok

   Bankkártyás fizetés

    

   Webáruházunkban gyorsan és biztonságosan fizethet bankkártyával.

    

   Banki átutalás

    

   A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. A banki átutalás legegyszerűbb formája az Ön pénzintézetének internetbank szolgáltatásán keresztül érhető el. Ennek segítségével akár otthonából, munkahelyéről, vagy telefonos applikáció segítségével bárhonnan elvégezhet átutalást. Az utaláshoz szükséges bank adatokat a megrendelés visszaigazolásában közöljük.

   Mielőtt átutalást kezdeményezne, kérem várja meg a megrendelés visszaigazolásáról szóló e-mail értesítést, illetve díjbekérőnket. Visszaigazolás hiányában a Fogyasztó által már átutalt összeg, a megrendelés nem teljesíthetősége miatt Fogyasztó felé visszautalásra kerül. A visszautalás költségét Fogyasztó viseli, melynek mértéke 2%, de minimum 250Ft.

    

   Utánvétel

    

   Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza

   az "Utánvétel" fizetési módot.

   Az utánvéttel rendelt de át nem vett rendelések esetén fogyasztó kötelezettséget vállal a teljes szállítási költség, valamint az azzal járó kezelési- és csomagolási költségek megfizetésére. Ennek elmaradása esetén Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó jogosult közjegyzői fizetési meghagyási ügyet indítani, melynek költsége 24.990Ft + 5% közjegyzői eljárási díj. Vevő elfogadja, hogy a fizetési meghagyási ügy és a közjegyzői díj megfizetése Vevőt terheli. Ezen költséget az adósnak (Fogyasztónak és vagy Vevőnek) 16 napon belül kötelessége megfizetni, a tartozásán felül.

   Készpénzes fizetés (időszakos szolgáltatás)

    

   Önnek lehetősége van a termék árát és a kiszállítás díját a termék átvételekor készpénzben

   kifizetni.

    

   PayPal (időszakos szolgáltatás)

    

   PayPal több mint 200 országban áll a vásárlók rendelkezésére egyszerű és biztonságos fizetési módként.

    

   A PayPal számos előnnyel rendelkezik, melyek könnyebbé, gyorsabbá teszik a vásárlást, miközben pénzügyi információi biztonságban maradnak:

    

   • Egy email, egy jelszó. Ez minden, amire szüksége van, hogy fizessen vagy pénzt utaljon a PayPal rendszerén keresztül. A bankkártya pedig maradhat a pénztárcában.

    

   • A fizetéshez nem szükséges pénzt töltenie a PayPal számlájára. Elég, ha hozzárendeli bankkártyáját a PayPal fiókjához, sőt, ezt elég csak egyszer, az elején megtennie.

    

   • A PayPal világszerte elismert fizetési mód, a biztonságos tranzakciók záloga, mellyel 26 féle pénznemben fizetheti ki a termékek árát az interneten.

    

   • Csatlakozzon a PayPalhoz és fizessen meg egyszerűbben a webáruházban!

    

   Fizetés FoxPoston bankkártyával (időszakos szolgáltatás)

    

   A teljes biztonság és átláthatóság érdekében csakis bankkártyával lehet fizetni. A FoxPost

   hálózata az OTP szigorúan ellenőrzött rendszerét használja a fizetési tranzakciók

   lebonyolítására.

    

   Átvételi módok, átvételi díjak

    

   Bruttó 30.000 Ft felett ingyenes szállítás. Egy termék szállítási határideje akár 20 munkanap is lehet, attól függően, hogy raktárkészlet, illetve beszállítói rendelkezésreállás lehetséges-e.

    

   Megkérjük kedves ügyfeleinket, hogy a rendelés átvételét követő 3 naptári napon belül bizonyosadjanak meg a küldemény sértetlenségéről. 3 naptári napot meghaladó fogyasztói reklamációnak helye nincs. Megértésüket köszönjük!

    

   FoxPost

    

   A FOXPOST egy új, egyszerű csomagátvételi lehetőség, amely bevásárlóközpontokban érhető el. A FOXPOST csomagautomaták segítségével egyszerűen, időtakarékosan és kényelmesen

   vehet át online rendelt termékeket, összekötve a napi bevásárlást a csomagátvétellel. Mindezt

   ott, ahol Önnek épp útba esik!

   Ami pedig még ennél is szebb: nemcsak időt takarít meg, de a környezetet is kíméli, mert nem

   kell a futárnak házhoz mennie.

    

   Bővebb információ: http://www.foxpost.hu/csomagatvetel-hogyan/

    

   Csomagküldő.hu (időszakos szolgáltatás)

    

   https://www.csomagkuldo.hu/maganszemelyeknek/csomagatvetel

    

   GLS futárszolgálat (időszakos szolgáltatás)

    

   A GLS bármely magyarországi postacímre kiszállítja rendelését.

    

   Sameday futárszolgálat

    

   A Sameday bármely magyarországi postacímre kiszállítja rendelését.

    

   Személyes átvétel - Budapest XIV. kerület (időszakos szolgáltatás)

    

   Bizonyos időszakokban Eladó meghirdethet díjmentes személyes átvételt, mint szállítási módot Vevő számára, a koronavírus miatti biztonsági előírások teljes és mindenkori betartása mellett. Eladó a Vevő megrendelésének tárgyát képező termékeket egy előre meghatározott helyszínre szállítja (1149 Budapest, Egressy út 27-29.). Ezen a helyszínen vehető át Vevő megrendelése. Eladó kizárólag megrendelt és visszaigazolt státuszú termékeket szállít az átvételi pontra. Személyes átvétel szállítási módhoz Eladó kizárólag előre fizetési opciókat biztosít, banki átutalás, vagy online bankkártyás fizetés formájában. Vevői megrendelés végösszegének megfizetése hiányában Eladó nem szállítja a megrendelt termék(ek)et a személyes átvétel helyszínére. Vevő rendelése az átvételi ponton hétfőtől csütörtökig 17:30 és 20:00 óra között vehető át, kivéve ünnepnapok és munkaszüneti napok. Ettől eltérő időpontban az átvételi pont Vevő számára nem látogatható. Személyes átvétel szállítási móddal leadott megrendelések csak abban az esetben vannak fizikailag az átvételi ponton és vehetőek át, miután Eladó e-mail útján a megrendelés státuszának "Rendelésed személyesen átvehető 17:30-20:00 óra között" üzenetet megküldte Vevőnek. Megrendelés átvételére Vevőnek 3 nap áll rendelkezésére. 3 napon túli átvétel esetén tárolási díjat számítunk fel. A tárolási díj mértéke 1.000Ft/nap. Vevői megrendelés átvételének 5 napon túli elmulasztása esetén a rendelést töröljük. Eladó teljes raktárkészletébe, illetve azon termékek összességébe, melyek a webáruházban megtalálhatóak, az átvételi ponton betekintést, szemrevételezést nem tesz lehetővé Vevő számára. Eladó fenntartja a tévedés jogát az átvételi pontra szállított megrendelés tétel(ek) - termékek -  vonatkozásában. Téves - Nem a megrendelésben szereplő termék(ek) - szállítás esetén Eladó felelősséget nem vállal, valamint Vevő útiköltségét, bevételkiesését, egyéb többletköltségeit nem téríti meg. Vevőnek az átvételi pontot saját költségén kell megközelítenie, illetve oda eljutnia. Vevő ebből fakadó bárminemű káreseményét vagy kárigényét Eladóra nem terhelheti, Eladó felelősségre nem vonható. Vevő útiköltségét Eladó semmilyen formában, még Vevő elállási jogának alkalmazása esetén sem téríti meg. Eladó jogosult a személyes átvétel, mint szállítási mód lehetőségét Vevők előzetes figyelmeztetése nélkül felfüggeszteni. Ez alól kivételt képeznek Vevő által már leadott és Eladó által visszaigazolt megrendelések.

   Teljesítési határidő

   A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától

   számított legfeljebb 20 nap.

    

   Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

    

   Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át

   (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel

   érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási

   költségek előre történő megfizetéséhez köti.

    

   Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék

   árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával

   (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama

   szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek

   miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és aszállítási díj összegét). Amennyiben

   a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja

   fel a Vásárlót.

   Külföldre történő értékesítés

   Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül

   az Európai Unió területén belüli vásárókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az

   Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.

    

   A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a

   vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó

   minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel

   rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel

   rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy

   vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes

   személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy

   szakmai tevékenysége körén.

    

   A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a vásárló

   tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval.

    

   Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett

   Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például

   címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről

   a követelményekről.

    

   Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék

   esetében.

    

   Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

    

   Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott

   pénznemben valósul meg,

    

   Eladó visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék

   árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus

   fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék

   esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az

   átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a

   vételár összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó

   a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

    

   Eladó a Termék átadása érdekében a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket

   biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is.

    

   Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint kérheti a Termék szállítását Magyarország területére,

   vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló

   is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon.

    

   Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint választhatja a Termék személyes átvételét az Eladónál,

   ezzel élhet a nem magyarországi vásárló is.

    

   Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg

   külföldre. Magyar vásárlót ez a jog nem illet meg.

    

   Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a

   szállítási díjat nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre

   egyezetetett időpontig, Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat

   visszafizeti Vásárló számára.

    Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

    Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

    alapján

     

    Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása

    vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek

    nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

     

    A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli

    elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

     

    a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

    b) a terméknek,

    c) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban

    történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

     

    a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének

    napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő  14 nap.

    A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott

    elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti

    időszakban is gyakorolja.

    Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése

    előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati

    kötöttséget megszünteti.

     

    Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási

    jog gyakorlása

     

    A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó

    egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával

    gyakorolhatja.

      

     A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

      

     Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó
     nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

      

     A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban
     gyakorolta.

      

     Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus
     adathordozón visszaigazolni.

      

      

     Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

      

     Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

      

     Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől,

     az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül

     visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a

     teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét,

     hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól

     eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

      

     Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

      

     A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó

     a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező

     módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más

     fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem

     terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy

     postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

      

     Többletköltségek

      

     Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő

     fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő

     többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn

     visszatérítési kötelezettségünk.

      

     Visszatartási jog

       

      Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a

      terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a

      kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott

      küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

       

      A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

       

      A termék visszaszolgáltatása

       

      Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől,

      köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy

      napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére

      meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a

      fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

       

      A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése

       

      A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket az Eladó címére

      kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az

      üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó -

      szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített

      szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan

      fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege

      alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes

      összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig

      teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy

      utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

       

      Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

       

      A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához

      szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

       

      Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

       

      Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a

      45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

        

       a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését

       követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte

       meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően

       felmondási jogát elveszíti;

       b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac

       vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is

       lehetséges ingadozásától függ;

       c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy

       kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a

       fogyasztó személyére szabtak;

       d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

       e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból

       az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

       f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul

       vegyül más termékkel;

       g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem

       befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi

       szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a

       megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

       h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére

       keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

       i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának

       adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

       j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

       k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

       l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,

       személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó

       szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési

       határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

        m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a

        fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e

        beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés

        megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

        Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

        A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése
        felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával
        készült.

         

        Kellékszavatosság

         

        Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

         

        Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt

        érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

         

        Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

         

        Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

         

        Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény

        teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan

        többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy

        igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is

        kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

         

        Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön

        viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

         

        Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

         

        Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba

        felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a

        szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már

        nem érvényesítheti.

         

        Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb

        elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem

        köthető ki érvényesen.

         

        Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

         

        Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

         

        Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

         

        A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba

        közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az

        Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles

        bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

         

        Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a

        szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről,

        azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos

        hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre

        gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan

        minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a

        Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek

        a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt

        termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az

        ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

         

        Termékszavatosság

         

        Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

         

        Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy

        termékszavatossági igényt érvényesíthet.

         

        Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

         

        Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését

        kérheti.

         

        Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

         

        A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi

        követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő

        tulajdonságokkal.

         

        Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

         

        Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két

        éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

         

        Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

         

        Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben

        gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell

        bizonyítania.

         

        A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

         

        A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha

        bizonyítani tudja, hogy:

         

        • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
        • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
        • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

         

        A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

         

        Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági

        igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági

        igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított

        részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

         

        Jótállás

         

        Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

         

        Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.)

        Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új

        tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott

        meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban - jelen pontban - együtt

        fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén.

         

        Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

         

        A Vásárló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben alapján főszabályként kijavítási és a

        „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pontban felsorolt esetekben kicserélési és

        pénz visszatérítési igénnyel élhet jótállási igényként az Eladó felé.

         

        A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén,

        fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is

        érvényesítheti.

         

        Érvényesítési határidő

         

        A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX.

        22.) Korm. rendelet szerint:

         

        a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

        b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

        c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

         

        E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a

        jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely

        alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

         

        A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az

        üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával

        kezdődik.

         

        Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe,

        akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

         

        Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok

         

        A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül

        elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

         

        Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a

        Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

         

        Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó

        részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló eltérő

        rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha

        a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a

        fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról

        szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül

        a vásárló részére visszatéríteni.

         

        Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton

        vagy a Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.

         

        Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:

         

        • ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy

        • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni, vagy

        • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.

         

        Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló jogosult:

         

        • az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy

        • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy

        • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy

        • amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó költségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon belül visszatéríteni számára.

         

        Kivételek

         

        A „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pont alatt írt előírások az elektromos

        kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra,

        személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a

        motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

         

        Ezen termékek esetében is köteles törekedni azonban az Eladó arra, hogy a kijavítási igényt 15

        napon belül teljesítse.

         

        Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a

        Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

         

        Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

         

        A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető

        különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a

        fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

         

        A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-

        nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási

        cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az

        üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és

        visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás

        iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

         

        Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve

        olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás

        szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon

        állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból

        eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

         

        Három munkanapon belüli csereigény

         

        Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli

        csereigény intézménye. Három munkanapon belüli cserteigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm.

        rendelet alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha

        a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy

        kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a

        terméket ki kell cserélnie.

         

        Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

         

        Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a

        hiba oka a teljesítés után keletkezett.

         

        Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve

        termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet,

        egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül

        megilletik.

         

        2022.01.26.

        Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral.

         

        A hatályos Általános Szerződési Feltételek az alábbi linkre kattintva tölthető le: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

        Adatkezelési tájékoztató
        Bevezető

        ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

        https://perfectodekor.hu

        Elfogadás dátuma: 2021-01-26

        Letölthető az alábbi linkre kattintva: ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

         

        Adatkezelő

         

        Név: Meriliz Bt.

        Székhely: 1149 Budapest, Egressy ut 27-29.

        Levelezési cím, panaszkezelés: 1149 Budapest, Egressy ut 27-29.

        E-mail: info@perfectodekor.hu

        Telefonszám: +36202434513

        Weboldal: https://perfectodekor.hu

         

        Tárhelyszolgáltató

         

        Név: UNAS Online Kft.

        Levelezési cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

        E-mail cím: unas@unas.hu

        Telefonszám: +36 99 200 200

        A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása

        A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

         

        Mi az a cookie?

         

        Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie

        betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el

        azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és

        közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a

        látogatóinkról.

        A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az

        egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy

        titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön

        azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-

        k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

        A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

         

        Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön

        hozzájárulása.

        A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

        Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés

        pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

        Korhatáros tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt

        rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

        Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra.

        Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

        Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a

        látogató. Élettartamuk 60 nap.

        Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát.

        Élettartama 60 nap.

        Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek

        listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

        Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes

        nézetre. Élettartama 365 nap.

        Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek

        tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

        Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

        Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e

        már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

        Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót.

        Élettartama 90 nap.

         

        Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a

        böngésző bezárásáig tart.

         

        Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-

        azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID

        cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható

        hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az

        Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való

        korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords

        konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb

        konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy

        egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása

        annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről

        szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések

        megjelenítésének elkerülése.

         

        Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a

        weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik

        tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést

        készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg

        azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a

        „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google

        Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra

        is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google

        Keresésben) és szerte az interneten. 

        Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display

        Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy

        szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg.

        A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához

        nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek

        hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k

        élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

        A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek

        a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban,

        vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót

        azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az

        ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k

        élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

        Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés

        pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

        Korhatáros tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt

        rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

         

        Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra.

        Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

         

        Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a

        látogató. Élettartamuk 60 nap.

         

        Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát.

        Élettartama 60 nap.

         

        Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek

        listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

         

        Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes

        nézetre. Élettartama 365 nap.

         

        Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek

        tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

         

        Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

         

        Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e

        már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

         

        Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót.

        Élettartama 90 nap.

         

        Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a

        böngésző bezárásáig tart.

         

        Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével

        a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal

        tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook

        pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet

        meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja:

        https://www.facebook.com/privacy/explanation

         

        Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek

        elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken

        találhat:

         

        A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

        A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat.

        Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak

        abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával

        Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a

        marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú

        hozzájárulást ad számunkra.

        A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:

         

        Kapcsolatfelvétel

         

        Ha például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk

        valamely termékkel kapcsolatban.

        Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a webshopból.

         

        Kezelt adatok

         

        Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.

         

        Az adatkezelés időtartama

         

        Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.

         

        Az adatkezelés jogalapja

         

        Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára.

        [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

         

        Regisztráció a weboldalon

         

        A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud

        biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). A regisztráció a

        szerződéskötésnek nem feltétele

         

        Kezelt adatok

         

        Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a

        megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

         

        Az adatkezelés időtartama

         

        A hozzájárulásának visszavonásáig.

         

        Az adatkezelés jogalapja

         

        Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

         

        A rendelés feldolgozása

         

        A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési

        tevékenységek

         

        Kezelt adatok

         

        Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a

        megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli.

        Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok

        megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

         

        Az adatkezelés időtartama

         

        Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

         

        Az adatkezelés jogalapja

         

        A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

         

        A számla kiállítása

         

        Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli

        bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2)

        bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és

        közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

         

        Kezelt adatok

         

        Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

         

        Az adatkezelés időtartama

         

        A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8

        évig meg kell őrizni.

         

        Az adatkezelés jogalapja

         

        Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla

        kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

        alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

        Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

        Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.

         

        Kezelt adatok

         

        Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

         

        Az adatkezelés időtartama

         

        Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

         

        Az adatkezelés jogalapja

         

        Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

         

        Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozói

         

        A címzett megnevezése: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

        Az címzett székhelye:  1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

        Az címzett telefonszáma:   +36-1/767-8200

        Az címzett e-mail címe:  ugyfelszolgalat@posta.hu

        Az címzett weboldala:  posta.hu

         

        A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru

        kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető

        adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

         

        A címzett megnevezése: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság

        Az címzett székhelye:  3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

        Az címzett telefonszáma:   +36 1/999-0-369

        Az címzett e-mail címe:  info@foxpost.hu

        Az címzett weboldala:  foxpost.hu

         

        A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru

        kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető

        adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

         

        A címzett megnevezése: Csomagküldő.hu Kft.

        Az címzett székhelye:  1031 Vízimolnár utca 10 6/54.

        Az címzett telefonszáma:   +36 1 400 88 06

        Az címzett e-mail címe:  info@csomagkuldo.hu

        Az címzett weboldala:  csomagkuldo.hu

         

        A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru

        kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető

        adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

        Szavatossági és jótállási igények kezelése

        A szavatossági és jótállási igényeket a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai szerint kell

        eljárnunk, amely meghatározza azt is, hogy miként kell az igényét kezelnünk.

         

        Kezelt adatok

         

        A szavatossági és jótállási igények kezelésekor a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai

        szerint kell eljárnunk.

        A rendelet alapján a nálunk bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet

        vagyunk kötelesek felvenni, amelyben rögzítjük:

         

        a) az Ön nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített

        adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

        b) az Ön és közöttünk létrejött szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését,

        vételárát,

        c) a szerződés teljesítésének időpontját,

        d) a hiba bejelentésének időpontját,

        e) a hiba leírását,

        f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján az Ön által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

        g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján

        érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

         

        Amennyiben Öntől a megvásárolt terméket átvesszük, erről átvételi elismervényt kell

        kiállítanunk, amelyen fel kell tüntetni

         

        a) az Ön nevét és címét,

        b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,

        c) a dolog átvételének időpontját, továbbá

        d) azt az időpontot, amikor Ön a kijavított dolgot átveheti.

         

        Az adatkezelés időtartama

         

        A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak

        felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére

        bemutatni.

         

        Az adatkezelés jogalapja

         

        Az adatkezelés jogalapja a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet [4. § (1) bekezdés és 6. § (1)

        bekezdés] szerinti jogi kötelezettségeknek való megfelelés [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c)

        pont szerinti adatkezelés].

         

        Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

         

        Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik.

        Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása

        elengedhetetlen.

         

        Kezelt adatok

         

        Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma.

         

        Az adatkezelés időtartama

         

        A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

         

        Az adatkezelés jogalapja

         

        Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a

        fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig

        köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti

        adatkezelés].

         

        A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

         

        A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer

        eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság

        érdekében.

         

        Kezelt adatok

         

        A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

         

        Az adatkezelés időtartama

         

        A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás

        időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

         

        Az adatkezelés jogalapja

         

        A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c)

        pont szerinti adatkezelés]

        Marketing célú adatkezelések

        A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

         

        Kezelt adatok

         

        Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

         

        Az adatkezelés időtartama

         

        Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

         

        Az adatkezelés jogalapja

         

        Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő

        számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

         

        A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével

        kapcsolatos adatkezelés

         

        Kezelt adatok

         

        Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

         

        Az adatkezelés időtartama

         

        A hozzájárulásának visszavonásáig.

         

        Az adatkezelés jogalapja

         

        Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adat felvétel során ad meg az Adatkezelő

        számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

         

        Remarketing

         

        Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

         

        Kezelt adatok

         

        A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.

         

        Az adatkezelés időtartama

         

        Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt:

         

        Google általános cookie tájékoztató:

        https://www.google.com/policies/technologies/types/

        Google Analitycs tájékoztató:

        https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

        Facebook tájékoztató:

        https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

         

        Az adatkezelés jogalapja

         

        Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára

        [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

         

        Nyereményjáték

         

        Az adatkezelési folyamat a nyereményjáték lebonyolítása érdekében történik.

         

        Kezelt adatok

         

        Név, email cím, telefonszám.

         

        Az adatkezelés időtartama

         

        Az adatok a nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertes adatai,

        amelyeket a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles az Adatkezelő megőrizni.

         

        Az adatkezelés jogalapja

         

        Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára.

        [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

         

        Automatizált döntéshozatal

         

        Az automatizált döntéshozatal célja az Adatkezelő és az érintett közti szerződés megkötése és

        teljesítése, az automatizált döntéshozatal eredményét az Adatkezelő munkatársai ellenőrzik. Az

        érintett jogosult az automatizált döntéshozatallal kapcsolatban  az adatkezelő részéről emberi

        beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni, és a döntéssel szemben kifogást benyújtani.

         

        Az Adatkezelő az alábbi esetekben alkalmaz automatizált döntéshozatalt:

         

        Törzsvásárlói kedvezmény - alkalmazott logika: - következmények az érintettre nézve: 

        Kupon kód

        - alkalmazott logika: - következmények az érintettre nézve:    Súly alapú szállítási díj

        kalkulátor

        - alkalmazott logika: - következmények az érintettre nézve:    Érték alapú szállítási díj

        kalkulátor

        - alkalmazott logika: - következmények az érintettre nézve: 

         

        További adatkezelések

         

        Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást

        nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az

        adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

         

        Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli

        adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv.

        15 § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen

        személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról

        kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

        A személyes adatok címzettjei

        A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

         

        Az adatfeldolgozó megnevezése: UNAS Online Kft.

        Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

        Telefonszám:

        E-mail cím: unas@unas.hu

        Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

        Weboldal: unas.hu

        Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását

        végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

         

        Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

         

        Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: UNAS Online Kft.

        Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

        Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma:  

        Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe:  unas@unas.hu

        Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég weboldala: unas.hu

        Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek

        kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a

        hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli.

         

        Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

         

        Az adatfeldolgozó megnevezése: APSG Kft.

        Az adatfeldolgozó székhelye: 2113 Erdőkertes, Kolozsvári utca 15.

        Az adatfeldolgozó telefonszáma:  

        Az adatfeldolgozó e-mail címe:

        Az adatfeldolgozó weboldala:

         

        Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a

        számlviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és

        címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének

        megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

         

        Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás

         

        Az adatfeldolgozó megnevezése: Billingo

        Az adatfeldolgozó székhelye: 1133 Budapest, Árbóc utca 6/3

        Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +3615009491

        Az adatfeldolgozó e-mail címe: hello@billingo.hu

        Az adatfeldolgozó weboldala:  https://www.billingo.hu

         

        Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli

        bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a

        számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő

        időtartamban kezeli, ezt követően törli.

         

        CRM rendszer üzemeltetésével kapcsolatos adatfeldolgozás

         

        Az adatfeldolgozó megnevezése: UNAS Online Kft.

        Az adatfeldolgozó székhelye: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

        Az adatfeldolgozó telefonszáma:  

        Az adatfeldolgozó e-mail címe: unas@unas.hu

        Az adatfeldolgozó weboldala: unas.hu

         

        Az Adatfelodolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelések

        nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, címét, telefonszámát, a

        rendelések számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

         

        Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

         

        Az adatfeldolgozó megnevezése: B-PAYMENT SZOLGÁLTATÓ ZRT.

        Az adatfeldolgozó székhelye:  1072 Budapest, Rákóczi út 42.

        Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36 1 793 67 76

        Az adatfeldolgozó e-mail címe:  info@b-payment.hu

        Az adatfeldolgozó weboldala:  www.b-payment.hu

         

        Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés

        végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét nevét és címét, a

        rendelés számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

         

        Megbízható bolt program

         

        A www.arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.,

        Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának

        működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa

        megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az

        adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított

        személyes adatokat az Online Comparison Shopping Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és

        adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli. Az e körben továbbított adatok

        adatkezelőjének az Online Comparison Shopping KFT minősül.

        Az adatkezelés során Önt megillető jogok

        Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

         

        • a hozzájárulás visszavonásának joga

        • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés

        • helyesbítéshez való jog

        • adatkezelés korlátozása,

        • törléshez való jog

        • tiltakozáshoz való jog

        • hordozhatósághoz való jog.

         

        Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az

        Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében

        személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat,

        amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában

        elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a

        panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és

        panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az

        azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint

        vásárlót is be tudjuk azonosítani.

        Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg

        Adatkezelő.

         

        A hozzájárulás visszavonásának joga

         

        Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a

        megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még

        nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem

        tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli

        előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből,

        valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos

        érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

         

        A személyes adatokhoz való hozzáférés

         

        Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes

        adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

         

        • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és

        • a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:

        1. az adatkezelés céljai;

        2. az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;

        3. információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;

        4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

        5. az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

        6. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

        7. ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

        8. az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

         

        A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére

        irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést

        számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

        A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását

        követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

        Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a

        felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és

        ellenőrizni.

        Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az

        adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

         

        Helyesbítéshez való jog

         

        Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó

        pontatlan személyes adatokat.

         

        Adatkezelés korlátozásához való jog

         

        Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak

        valamelyike teljesül:

         

        • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

        vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok

        pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a

        korlátozásra;

         

        • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért

        mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az

        adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

        • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés

        céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

        védelméhez; vagy

        • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az

        adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai

        elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni

        kell.

         

        Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az

        érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

        védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az

        Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

        Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás

        feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

         

        Törléshez - elfeledtetéshez való jog

         

        Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó

        személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

         

        • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

        • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

        • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,

        • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,

        • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

         

        Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt

        személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és

        a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható

        lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az

        adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra

        mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

        A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

         

        • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

        • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

        • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

         

        Tiltakozáshoz való jog

         

        Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes

        adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes

        adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő

        erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és

        szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

        védelméhez kapcsolódnak.

        Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra,

        hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,

        ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön

        tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a

        személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

         

        Hordozhatósághoz való jog

         

        Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön

        önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön

        által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv

        formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti,

        hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

         

        Automatizált döntéshozatal

         

        Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen

        alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy

        Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles

        megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek

        védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről

        emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson

        be.

        A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

         

        • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

        • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

        • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

        Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

        Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellett

        jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25.

        napjával megszűnt.

        2018 május 25. napja előtt regisztrált NAIH szám:

        Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-88232/2015.

        Adatbiztonsági intézkedések

        Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében,

        hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,

        nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és

        sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás

        ellen.

        az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak

        érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor

        az Ön személyes adataival dolgoznak.

        Jogorvoslati lehetőségek

        Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó

        törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes

        adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

        Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail:

        ugyfelszolgalat@naih.hu).

        Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések

        megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az

        Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

        Adatkezelési tájékoztató módosítása

        Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és

        jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő

        használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

        Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból

        további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az

        adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

         

        • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;

        • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;

        • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,

        • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

        • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

        • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

         

        Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja

        hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

        A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési

        információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a

        továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

        Postán maradó és postapontos kézbesítés

        Felhívjuk a figyelmét, hogy a Magyar Posta Zrt. a mindenkor hatályos adatkezelési

        tájékoztatóban foglaltak szerint azonosítja a címzettet, ezért adott esetben az Ön személyes

        adatainak megadását kérheti a kézbesítéskor postai illetve postapontos átvételnél.

         

         

        Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral.

        A hatályos Adatkezelési Tájékoztató az alábbi linkre kattintva tölthető le: ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

        Biano Star Rendelkezéstervezetek a Partnerek személyes adatainak kezeléséről 1. A vásárlási értékelések megszerzéséhez a Biano kft. által nyújtott Biano Star szolgáltatást használjuk. Biano kft., 041 46 905, Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8. 2. A személyes adatok feldolgozása során a személyes adatok rendszergazdája és szolgáltatójaként járunk el feldolgozóként. 3. A szolgáltatással kapcsolatban a személyes adatokat dolgozunk fel - az e-mail címet, a megrendelésben megadott telefonszámot, valamint az az Ön által közzétett IP-címet, a megvásárolt árukkal és a rendeléssel kapcsolatos információkat és az értékelési tartalmat. A személyes adatok a kérdőív küldésének és annak feldolgozása, értékelése, statisztikák készítése céljából vannak feldolgozva, illetve az e-shop és termékei összegző értékelése céljából. Ezen statisztikák és összegző értékelések nem tartalmazzák a személyes adatokat. 4. Az értékelésben való részvétel a törvényi előírásoknak megfelelően történik az e-shopban történő vásárlás alapján, és egyúttal a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás nem megtagadása alapján. 5. A személyes adatok feldolgozását bármikor meg lehet tagadni az összes kapcsolódó e-mail üzenetben található link használatával. Rendszeres elérhetőségeinken keresztül is tiltakozhat az adatok feldolgozása ellen. A minősítés meg nem adása nem érinti e-shopunk teljes körű használatának lehetőségét. 6. Ha megtagadja a személyes adatok kezelését, azokat a továbbiakban nem kezeljük, kivéve azokat az eseteket, amikor az adatkezelésnek más jogi oka van (ideértve a jogi szabályozásból eredő kötelezettségek teljesítését vagy jogos érdekeink védelmét). 7. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos további információkért lássa: [link].